Akredytacje i Regulamin Imprezy


Rekonstrukcja historyczna
„Bitwa pod Łomiankami 1939”
…………………………………………………………….

FORMULARZ AKREDYTACYJNY

CMENTARZ WOJENNY W KIEŁPINIE
„BITWA POD ŁOMIANKAMI 1939”
22 WRZEŚNIA 2012

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2011 r.
Imię i nazwisko: ..................................................................................................................

Nazwa redakcji i adres: ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Numer telefonu, faksu: ....................................................................................................................
Numer tel. kom., e-mail: .....................................................................................................................
Rodzaj medium
(prasa, radio, TV, portal …itp.) ......................................................................................................................

Inne (Państwa uwagi): ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………


Podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).

_________________________
pieczątka redakcji,
podpis redaktora naczelnego

_________________________
podpis dziennikarza, data
……………..……………………………………………………………………………………………..
Formularz należy przesłać faksem na numer 22 768 62 23 lub e-mailem na adres bitwa@lomianki.pl Akredytacje są bezpłatne, do odbioru przy ul. Warszawskiej 73 w Łomiankach pok. nr 13, od 7 do 9 września br. oraz w dniu imprezy, przy wejściu do zamkniętej strefy uroczystości przy Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie (wejście od ul. Armii Poznań) między godziną 11:30 – 11:50. Akredytacja upoważnia do wstępu na uroczystości w Kiełpinie oraz rekonstrukcję historyczną „Bitwa pod Łomiankami 1939”.


Regulamin Imprezy Masowej

Rozdział I

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z zm.), (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Fundację Polonia Militaris z siedzibą w: 01-891 Warszawa, ul. Staffa 7 m 165, zwaną dalej „Organizatorem”. Rekonstrukcja „Bitwa pod Łomiankami” odbędzie się w dniu 22 września 2011 roku w Ośrodku Wiejskim „Wilczeniec” ul. Kościelna Droga 10 w Łomiankach, w godzinach 12.00-21.00.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment Ośrodka Wiejskiego „Wilczeniec” na którym przeprowadzana jest impreza;
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

Rozdział II

1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,
3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione
4. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
5. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
6. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
7. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy
8. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

Rozdział III

11. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
12.. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
13. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych oraz celów komercyjnych gdzie osoby biorące udział w rekonstrukcji zgadzają się na korzystanie przez Organizatora z ich praw pokrewnych oraz korzystania z ich prawa do wizerunku utrwalonego w utworze audiowizualnym podczas imprezy „Rekonstrukcja Bitwy pod Łomiankami” bez ograniczeń, także przez osoby trzecie (za uprzednią zgodą Organizatora) w celach promocyjnych i reklamowych (w tym w celach promocyjnych i reklamowych osób trzecich) poprzez rozpowszechnianie na polach eksploatacji tj. reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa oraz reklama zewnętrzna.
14. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
Zaplecze techniczno-socjalne,
Widownia – miejsca stojące,
Zespoły wejścia głównego,
Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
15. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
16. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

Rozdział IV

18. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a)sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b)legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c)przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
f)ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
18. Osoby, o których mowa w pkt.17, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
19. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział V

20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
21. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Fundacja Polonia Militaris
Ul. Staffa 7 m 165
01-891 Warszawa
22. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

Rozdział VI

23. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w siedzibie Fundacji
- w punkcie informacyjnym imprezy
- na stronie internetowej www.bitwa.lomianki.pl
24. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.
25. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 roku